« Takaisin hakulomakkeelle  
FERBAMIICSC: 0792 (Syyskuu 1997)
Rautadimetyyliditiokarbamaatti
Rautatris(dimetyyliditiokarbamaatti)
CAS #: 14484-64-1
YK #: 2771
EC Numero: 238-484-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Sekavuus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, kupariyhdisteistä, elohopeayhdisteistä, alkalisista aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FERBAMI ICSC: 0792
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON MUSTA KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa kosteuden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syttyviä kaasuja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C9H18FeN3S6 / ((CH3)2NCS2)3Fe
Molekyylimassa: 416.5
Hajoaa 180 °C:ssa
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa ja kilpirauhasessa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 5 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa.
Altistuminen ferbamille voi aiheuttaa yliherkkyyttä alkoholille.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Ferbamia käytetään usein yhdistettynä ditiokarbamaattien kanssa. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1130 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.09 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0.09 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N; R: 36/37/38-50/53; S: (2)-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi