« Takaisin hakulomakkeelle  
DIFENYYLIEETTERIICSC: 0791 (Huhtikuu 2014)
Difenyylioksidi
Fenoksibentseeni
1,1'-Oksibisbentseeni
Fenyylieetteri
CAS #: 101-84-8
YK #: 3077
EC Numero: 202-981-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa. Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Jos kiinteänä: lakaise vuotanut aine astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

enviro;aqua
VAROITUS
Voi olla haitallista nieltynä
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Ärsyttää silmiä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
DIFENYYLIEETTERI ICSC: 0791
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE TAI KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja altistuessaan ilmalle. 

Molekyylikaava: C12H10O / C6H5OC6H5
Molekyylimassa: 170.2
Kiehumislämpötila: 257°C
Sulamislämpötila: 28 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.08
Liukoisuus veteen, g/100ml: 0.002 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 2.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 115 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 610°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8-15
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.21  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille, iholle ja ylähengitysteille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; 2 ppm STEL.
MAK: 7.1 mg/m3, 1 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 7 mg/m3, 1 ppm TWA; 14 mg/m3, 2 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 7 mg/m³ (8 h).
HTP: 2 ppm; 14 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2450 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >7940 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2.4 - 4.0 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.67 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi