« Takaisin hakulomakkeelle  
DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERIASETAATTIICSC: 0789 (Huhtikuu 2004)
2-(2-Butoksietoksi)etanoliasetaatti
Butyylikarbitoliasetaatti
Diglykolimonobutyylieetteriasetaatti
DEGBEA
CAS #: 124-17-4
EC Numero: 204-685-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERIASETAATTI ICSC: 0789
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C10H20O4
Molekyylimassa: 204.3
Kiehumislämpötila: 245-247°C
Sulamislämpötila: -32 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 6.5
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 5.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 105 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 290°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.6-10.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.9  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 85 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Ks. ICSC 0788.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (2-(2-butoksietoksi)etanoli): 10 ppm; 68 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, fluorokumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6500 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 72500 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 14500 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi