« Takaisin hakulomakkeelle  
DATSOMETTIICSC: 0786 (Lokakuu 1999)
Dimetyyliformokarbotialdiini
Tetrahydro-3,5-dimetyyli-2H-1,3,5-tiadiatsiini-2-tioni
CAS #: 533-74-4
YK #: 2588
EC Numero: 208-576-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DATSOMETTI ICSC: 0786
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA TAI VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 102 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja rikin oksideja. Hajoaa kosketuksessa happojen kanssa. Tämä muodostaa hiilidisulfidia. Hajoaa kosketuksessa veden tai kosteuden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja. 

Molekyylikaava: C5H10N2S2
Molekyylimassa: 162.3
Hajoaa 104-105 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.3
Leimahduspiste: 93 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kasveihin. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Tekninen laatu on 98% puhdasta; datsometti on melko pysyvä, mutta herkkä yli 35°C:en lämpötiloille ja kosteudelle.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 320 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 2260 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 8400 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 7000 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-36-50/53; S: (2)-15-22-24-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi