« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOORIMEKVATTIKLORIDIICSC: 0781 (Joulukuu 2000)
(2-Kloorietyyli)trimetyyliammoniumkloridi
2-Kloori-N,N,N-trimetyylietaaniaminiumkloridi
Kloorikoliinikloridi
CAS #: 999-81-5
EC Numero: 213-666-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Nieleminen.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Voimakas syljeneritys. Hikoilu. Ripuli. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Silmäterän supistuminen.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä lasi-, HD-muovi- tai kumiastisoissa tai epoksiharsilla suojatussa metalliastioissa. 
PAKKAUS
 
KLOORIMEKVATTIKLORIDI ICSC: 0781
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA ERITTÄIN HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja ja kloorivetyä. Hajoaa kuumentuessaan vahvojen emästen vesiliuosten kanssa. Tämä muodostaa trimetyyliamiinia ja muita kaasumaisia tuotteita. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: (ClCH2CH2N(CH3)3)Cl / C5H13Cl2N
Molekyylimassa: 158.1
Hajoaa 245 °C:ssa
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 74 (hyvä)
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aerosoli on lievästi ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa, kolinergisiä oireita ilman asetyylikoliiniesteraasin inhibitiota. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Atropiinin käyttö spesifisessä hoidossa on kontraindikoitua.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 600 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >4000 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >5200 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 232 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 21/22; S: (2)-36/37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi