« Takaisin hakulomakkeelle  
p-BENTSOKINONIICSC: 0779 (Lokakuu 1997)
2,5-Sykloheksadieeni-1,4-dioni
Kinoni
1,4-Bentsokinoni
p-Kinoni
CAS #: 106-51-4
YK #: 2587
EC Numero: 203-405-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 38°C:en lämpötilassa. Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vesisumua, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon värjäytyminen. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Silmän valkuaisen värjääntyminen.  Käytä sangallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Ripuli. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Kuiva. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
p-BENTSOKINONI ICSC: 0779
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISIA KITEITÄ, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. VOI HÄRMISTYÄ JOPA HUONEEN LÄMMÖSSÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 60 °C:ssa kosteana. Tämä muodostaa hiilimonoksidia. Aine on heikko hapetin. Reagoi kiivaasti joidenkin palavien aineiden, pelkistävien aineiden ja vahvojen emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C6H4O2
Molekyylimassa: 108.1
Kiehumislämpötila: ~180°C
Sulamislämpötila: 116 °C
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 12
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 38-93 °C
Ks. Huomautukset.
Itsesyttymislämpötila: 560°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia silmiin. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa hengitysvajetta ja kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia ihossa ja silmissä. Tämä voi johtaa sarveiskalvon pintakudoksen värinmuutoksiin, tulehdukseen ja vaurioon. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA.
MAK: herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 3B; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Fysikaaliset ominaisuudet (esim. leimahduslämpötila) riippuvat suuresti kosteudesta.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 0.45 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.3 ppm; 1.3 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 130 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.045-0.125 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/25-36/37/38-50; S: (1/2)-26-28-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi