« Takaisin hakulomakkeelle  
BARIUMOKSIDIICSC: 0778 (Lokakuu 1999)
Bariummonoksidi
Bariumprotoksidi
Kalsinoitu baryytti
CAS #: 1304-28-5
YK #: 1884
EC Numero: 215-127-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Lihashalvaus. Epäsäännöllinen pulssi. Kohonnut verenpaine.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BARIUMOKSIDI ICSC: 0778
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELLERTÄÄ-VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti veden, dityppitetraoksidin, hydroksyyliamiinin, rikkitrioksidin ja rikkivedyn kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: BaO
Molekyylimassa: 153.3
Kiehumislämpötila: ~2000°C
Sulamislämpötila: 1923 °C
Tiheys: 5.7 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 3.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Altistuminen voi aiheuttaa hypokalemiaa. Tämä voi johtaa sydämen toimintahäiriöihin ja lihasvaivoihin. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: (Ba): (hengittyvä jae): 0.5 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: (Ba): 0.5 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Vettä EI saa kaataa aineeseen; liuotettaessa tai laimennettaessa lisätään aina ainetta hitaasti veteen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Ba): 0.5 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20/22; S: (2)-28; Huomautus: A 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi