« Takaisin hakulomakkeelle  
DIFENAMIDIICSC: 0763 (Elokuu 1997)
2,2-Difenyyli-N,N-dimetyyliasetamidi
N,N-Dimetyylidifenyyliasetamidi
CAS #: 957-51-7
EC Numero: 213-482-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho     Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapoista, emäksistä ja vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
DIFENAMIDI ICSC: 0763
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan 210 °C:een ja palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen typen oksideja. Reagoi emästen, vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C16H17NO
Molekyylimassa: 239.3
Sulamislämpötila: 135 °C
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 27 °C:ssa: 0.03
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.17  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 685 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >6320 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-52/53; S: (2)-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi