« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOORIASETONIICSC: 0760 (Lokakuu 2006)
1-Kloori-2-propanoni
Asetonyylikloridi
Monoklooriasetoni
CAS #: 78-95-5
YK #: 1695 (stabiloitu)
EC Numero: 201-161-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 35°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 35°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Rakkulat. Ks. Huomatukset  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kyynelvuoto. Kipu. Polte.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccorr
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä nieltynä
Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3 ja 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KLOORIASETONI ICSC: 0760
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. MUUTTUU TUMMAKSI VAIKUTUKSESTA VALON. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu hitaasti valon vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan 

Molekyylikaava: C3H5ClO / ClCH2COCH3
Molekyylimassa: 92.5
Kiehumislämpötila: 120°C
Sulamislämpötila: -45 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 10
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 1.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduspiste: 35 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 610 °C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.4-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.28  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Nestekosketuksen jälkeen rakkulat voivat muodostua vasta usean tunnin kuluttua altistumisesta.
Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa ja sen leimahduslämpötila on <61°C.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 3.8 mg/m³ (kattoarvo) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 1 tunnin kokeessa: 262 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 141 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi