« Takaisin hakulomakkeelle  
4-AMINOBIFENYYLIICSC: 0759 (Marraskuu 2016)
(1,1'-Bifenyyli)-4-amiini
p-Bifenyyliamiini
p-Ksenyyliamiini
4-Aminodifenyyli
CAS #: 92-67-1
EC Numero: 202-177-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

Ks. PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET. VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ei akuutteja oireita odotettavissa.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja hapoista. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
4-AMINOBIFENYYLI ICSC: 0759
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖNTÄ KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU PURPPURANPUNAISEKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja happojen kanssa. 

Molekyylikaava: C12H11N / C6H5-C6H4NH2
Molekyylimassa: 169.2
Kiehumislämpötila: 302°C
Sulamislämpötila: 53 °C
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.2 (huono)
Leimahduspiste: 113 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 450°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.9
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.077
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia virtsarakossa. Tämä voi johtaa tulehdukseen ja kudosvammoihin. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (iho); A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityisesti tulee kiinnittää huomiota virtsan sedimenttiin ja soluoppiin.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä verivirtsaisuuteen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 500 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-22; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi