« Takaisin hakulomakkeelle  
MANKOTSEBIICSC: 0754 (Marraskuu 2003)
Mangaanietyleenibis(ditiokarbamaatti)(polymeerinen)kompleksi sinkkisuolan kanssa
Mantsebi
Mangaani-sinkkietyleenibis(ditiokarbamaatti)
CAS #: 8018-01-7
YK #: 2210

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2; YK-lisävaara: 4.3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
MANKOTSEBI ICSC: 0754
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HARMAHTAVA-KELTAINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen ja kosteuden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja, jotka sisältävät rikin oksideja, typen oksideja, sinkkioksidia, mangaanioksidia, rikkivetyä, rikkihiiltä, etyleenitiuramisulfidia, etyleenibisisotiosyanaattia, etyleeniureaa ja 2-merkaptoimidatsoliinia. 

Molekyylikaava: C4H6N2S4Mn . C4H6N2S4Zn
Molekyylimassa: 541.0
Hajoaa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.92
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Leimahduspiste: 138 °C o.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.33  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Manebi saattaa samankaltaisena aineena aiheuttaa myös muita vaikutuksia pitkäaikaisen altistumisen jälkeen.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Katso myös ICSC 1148, 2-Merkaptoimidatsoliini, epäpuhtaus ja hajoamistuote, ICSC 0173 Manebi ja ICSC 0350 Zinebi. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >10 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5 g/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 37-43; S: (2)-8-24/25-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi