« Takaisin hakulomakkeelle  
EPNICSC: 0753 (Marraskuu 2008)
Fosfonotiohappo, fenyyli-, O-etyyli-O-(4-nitrofenyyli)esteri
O-Etyyli-o-4-nitrofenyylifenyylifosfonotioaatti
CAS #: 2104-64-5
YK #: 2783
EC Numero: 218-276-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Silmäterän supistuminen. Lihaskouristuksia. Voimakas syljeneritys. Hikoilu. Lihasten nykiminen. Pahoinvointi.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Laita vaatteet suljettavaan astiaan. Ks. Huomautukset. 
Silmät Punoitus. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena. Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Pahoinvointi. Vatsan kouristavia kipuja. Oksentelu. Ripuli. Uneliaisuus. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Vahingoittaa hermostoa hermostoa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
EPN ICSC: 0753
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN KITEINEN JAUHE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja, fosforin oksideja ja rikin oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Hajoaa emästen vaikutuksesta. Tämä muodostaa p-nitrofenolia (ks. ICSC 0066). 

Molekyylikaava: C14H14NO4PS
Molekyylimassa: 323.3
Kiehumislämpötila 0.667kPa:ssa: 215°C
Sulamislämpötila: 36 °C
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: <0.01
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.78  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Koliiniesteraasin inhibitio. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja hengitysvajeeseen. Altistuminen voi aiheuttaa tajuttomuutta ja kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Koliiniesteraasi-inhibiittori. Kumulatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. Ks. Välittömät vaarat/Oireet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 0.1 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI.
MAK: (hengittyvä jae): 0.5 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 25 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 30 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.018-0.19 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 27/28-50/53; S: (1/2)-22-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi