« Takaisin hakulomakkeelle  
KUPARISULFAATTI (vedetön)ICSC: 0751 (Lokakuu 2001)
Kuprisulfaatti
Rikkihappo, kupari(2+)suola (1:1)
CAS #: 7758-98-7
EC Numero: 231-847-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. Kuiva. 
PAKKAUS
 
KUPARISULFAATTI (vedetön) ICSC: 0751
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti hydroksyyliamiinin kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. Reagoi magnesiumin kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Syövyttää rautaa ja sinkkiä veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: CuSO4
Molekyylimassa: 159.6
Hajoaa 650 °C:ssa
Tiheys: 3.6 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 20.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille ja iholle. Aerosoli on ärsyttävää hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia veressä, munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa punasolujen hajoamisesta johtuvaan anemiaan, munuaisvikaan ja maksan toimintavajeeseen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (alveolijae): 0.01 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Cu, alveolijae): 0.02 mg/m³ (8 h) (Suomi 2016).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 300 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.1-2.5 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h)= 0.1 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-36/38-50/53; S: (2)-22-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2021, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi