« Takaisin hakulomakkeelle  
ENDOSULFAANI (ISOMEERIEN SEOS)ICSC: 0742 (Maaliskuu 1998)
(1,4,5,6,7,7-Heksakloori-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-yleenibismetyyli)sulfiitti
6,9-Metano-2,4,3-bentsodioksatiepin, 6,7,8,9,10,10-heksakloori-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-, 3-oksidi
CAS #: 115-29-7
YK #: 2761
EC Numero: 204-079-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Nieleminen.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Nieleminen.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Siniset huulet, kynnet ja iho. Sekavuus. Päänsärky. Heikkous. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Kouristuksia. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään hapoista, emäksistä, raudasta ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
ENDOSULFAANI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 0742
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
PUHTAITA VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. TEKNINEN: RUSKEITA HIUTALEITA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen rikin oksideja ja klooria. Reagoi emästen kanssa. Tämä muodostaa rikkidioksidihuuruja. Tämä muodostaa myrkytysvaaran. Syövyttää rautaa. 

Molekyylikaava: C9H6Cl6O3S
Molekyylimassa: 406.9
Sulamislämpötila: 106°C (puhdas), 70-100 °C (tekninen)
Tiheys: 1.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 80 °C:ssa: 1.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.55/3.62  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja veressä. Tämä voi johtaa ärtyisyyteen, kouristuksiin ja munuaisten toimintavajeeseen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lintuihin ja maaperän eliöihin. Tämä kemikaali voi kertyä vesieliöihin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0,3 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 18 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 34 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 80 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 90 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,0003 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0,06 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 24/25-36-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi