« Takaisin hakulomakkeelle  
BENTSO(ghi)PERYLEENIICSC: 0739 (Lokakuu 1999)
1,12-Bentsoperyleeni
1,12-Bentsperyleeni
CAS #: 191-24-2
EC Numero: 205-883-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
BENTSO(ghi)PERYLEENI ICSC: 0739
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAISIA-VIHREITÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. 

Molekyylikaava: C22H12
Molekyylimassa: 276.3
Kiehumislämpötila: 550°C
Sulamislämpötila: 278 °C
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.58  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää ilman laatuun ja veden laatuun. 

HUOMAUTUKSET
Bentso(ghi)peryleeni esiintyy luonnossa polysyklisissä aromaattisissa hiilivedyissä (PAH) yhtenä komponenttina, joita syntyy usein orgaanisten aineiden, erityisesti fossiilisten polttoaineiden ja tupakan epätäydellisessä palamisessa tai pyrolyysissä.
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi