« Takaisin hakulomakkeelle  
alfa-METYYLISTYREENIICSC: 0732 (Lokakuu 2005)
Isopropenyylibentseeni
2-Fenyylipropeeni
1-Metyyli-1-fenyylietyleeni
CAS #: 98-83-9
YK #: 2303
EC Numero: 202-705-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 54°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 54°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kyynelvuoto.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin ei-metallisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
alfa-METYYLISTYREENI ICSC: 0732
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää alumiinia ja kuparia. 

Molekyylikaava: C9H10 / C6H5C(CH3)=CH2
Molekyylimassa: 118.2
Kiehumislämpötila: 164°C
Sulamislämpötila: -23 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.91
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.012 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 300
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.08
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 54 °C
Itsesyttymislämpötila: 574°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9-6.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.38  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Kyynelvuotoa aiheuttava. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 250 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 246 mg/m3, 50 ppm TWA; 492 mg/m3, 100 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 250 mg/m³ (8 h).
HTP: 100 ppm; 490 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4900 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N; R: 10-36/37-51/53; S: (2)-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi