« Takaisin hakulomakkeelle  
DEKABORAANIICSC: 0712 (Lokakuu 1997)
Boorihydridi
Dekabooritetradekahydridi
CAS #: 17702-41-9
YK #: 1868
EC Numero: 241-711-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 80°C:en lämpötilassa. Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin halogenoitujen yhdisteiden tai hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 80°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa. EI muita aineita.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Hikoilu. Pahoinvointi. Kurkkukipu. Heikkous. Vapina. Koordinaatiohäiriö. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, halogeeneistä ja hapettimista. Viileä. Kuiva. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DEKABORAANI ICSC: 0712
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan tai kosketuksessa liekkien kanssa. Hajoaa hitaasti 300 °C:ssa. Tämä muodostaa booria ja syttyvää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä boorin oksidien huuruja. Reagoi hitaasti halogenoitujen materiaalien ja eetterien kanssa. Tämä muodostaa iskunherkkiä materiaaleja. Reagoi herkästi hapettimien kanssa. Reagoi veden ja kosteuden kanssa. Tämä muodostaa syttyvää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Syövyttää luonnonkumia, joitakin synteettisiä kumeja, joitakin rasvoja ja joitakin voiteluaineita. 

Molekyylikaava: B10H14
Molekyylimassa: 122.2
Kiehumislämpötila: 213°C
Sulamislämpötila: 99.6 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen: liukenee hieman kylmään veteen, hydrolysoituu kuumassa vedessä
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 6.65
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.2 (kiehumislämpötilassa)
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 80 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 149°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: ks. Huomautukset 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aerosoli on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa väsymykseen, yli-innostuneisuuteen ja narkoosiin. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa väsymykseen, keskittymiskyvyttömyyteen ja koordinaation puuttumiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 ppm TWA; 0.15 ppm STEL; (iho).
MAK: 0.25 mg/m3, 0.05 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Oireet ilmestyvät viivästyneinä vasta 24 - 48 tunnin kuluttua altistumisesta.
Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa.
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten haloneiden kanssa.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.05 ppm; 0.25 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0.15 ppm; 0.76 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 64 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 740 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 46 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 71 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi