« Takaisin hakulomakkeelle  
LITIUMKLORIDIICSC: 0711 (Marraskuu 1997)
CAS #: 7447-41-8
EC Numero: 231-212-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Sekavuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
LITIUMKLORIDI ICSC: 0711
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMÄSTÄ VALKOISEEN OLEVAA HYGROSKOOPPINEN JA VETISTYVÄ KITEITÄ TAI JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on syövyttää monia metalleja. 

Molekyylikaava: LiCl
Molekyylimassa: 42.4
Kiehumislämpötila: 1360°C
Sulamislämpötila: 613 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.1
Liukoisuus veteen, g/100ml: 76.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -2.7  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa, sydän- ja verisuonielimissä, munuaisissa ja kilpirauhasessa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 0.2 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämä kortin tiedot ovat vedettömälle aineelle.
Tällä yhdisteellä on myös joitain hydraatteja, joilla on erilaiset fysikaaliset ominaisuudet. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 526 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi