« Takaisin hakulomakkeelle  
OKSAALIHAPPODIHYDRAATTIICSC: 0707 (Marraskuu 2009)
Etaanidihappodihydraatti
CAS #: 6153-56-6
YK #: 3261
EC Numero: 205-634-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Päänsärky.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Polte.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Halvaus. Sydämen rytmihäiriö. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus), suojakäsineet ja sangalliset suojalasit. Lakaise valunut aine kannellisiin muovisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warn
VAARA
Haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
OKSAALIHAPPODIHYDRAATTI ICSC: 0707
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa muurahaishappoa ja hiilimonoksidia. Liuos vedessä on keskivahva happo. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi joidenkin hopeayhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa räjähtävää hopeaoksalaattia. Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C2H2O4 . 2 H2O / (COOH)2 . 2 H2O
Molekyylimassa: 126.1
Sulamislämpötila: 101-102 °C
Ks. Huomautukset.
Tiheys: 1.65 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 13-14
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.81  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia kalsiumtasapainoon nielemisen jälkeen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Altistuminen voi aiheuttaa munuaiskiviä, hitaasti paranevia haavoja ja mustuneet kynnet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 mg/m3, TWA; 2 mg/m3 STEL.
EU-OEL: 1 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Ilmoitettu sulamislämpötila koskee lämpötilaa, jossa kidevesi poistuu.
Kidevesi voidaan poistaa kuivaamalla varovasti 100 °C:ssa, mutta sublimoituminen voi aiheuttaa ainehäviötä.
Ks. ICSC 0529. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (oksaalihappo): 1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (oksaalihappo): 3 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja (oksaalihappo): butyylikumi, luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 375 mg/kg (oksaalihappo).
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20000 mg/kg (oksaalihappo).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 21/22; S: (2)-24/25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi