« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIFENYYLIFOSFIINIICSC: 0700 (Marraskuu 2016)
Trifenyylifosfori
CAS #: 603-35-0
EC Numero: 210-036-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Ks. Huomautukset. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Yskä.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa vahingoittaa hermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista ja hapoista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
TRIFENYYLIFOSFIINI ICSC: 0700
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTTOMIA VALKOISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa erittäin myrkyllisiä fosforioksidien ja fosfiinin huuruja. Reagoi vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C18H15P / (C6H5)3P
Molekyylimassa: 262.3
Kiehumislämpötila: 377°C
Sulamislämpötila: 80 °C
Tiheys: 1.1 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l25: 0.09 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 50 °C:ssa: 0.017
Leimahduspiste: 182 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 425°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.69  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 5 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 700 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1135 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi