« Takaisin hakulomakkeelle  
DIKLORVOSSIICSC: 0690 (Huhtikuu 2014)
2,2-Dikloorivinyylidimetyylifosfaatti
Fosforihappo, 2,2-dikloorietenyylidimetyyliesteri
DDVP
CAS #: 62-73-7
YK #: 3018
EC Numero: 200-547-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä.  Palo- ja räjähdysvaara jos valmisteet sisältävät syttyviä/räjähtäviä liuottimia.  EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Silmäterän supistuminen, lihaskouristus, voimakas syljeneritys. Lihasten nykiminen. Kouristuksia. Huimaus. Hikoilu. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Silmät Punoitus. Kipu. Silmäterän supistuminen. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Voimakas syljeneritys. Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään aiheuttavan syöpää
Vahingoittaa hermostoa
Vahingoittaa hermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
DIKLORVOSSI ICSC: 0690
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELLANRUSKEA NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, sisältäen fosforin oksideja, fosgeenia ja klooria. Syövyttää rautaa, terästä, muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C4H7Cl2O4P / CCl2=CHOPO(OCH3)2
Molekyylimassa: 220.98
Kiehumislämpötila 101.3kPa:ssa: 234°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 10 (huono)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 1.6
Leimahduspiste: 170 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.47  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa koliiniesteraasin inhibition vaikutuksesta. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Koliiniesteraasi-inhibiittori. Kumulatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. Ks. Välittömät vaarat/Oireet. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA; (iho); (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI.
MAK: 1 mg/m3, 0.11 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Lyhytaikaisen altistumisen aiheuttamien oireiden jo hävittyä voi ilmetä viivästyneitä vaikutuksia (useiden päivien tai viikkojen jälkeen).
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,5 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 2 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 17 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 750 ug/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 15 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 107 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,2-2,0 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 24/25-26-43-50; S: (1/2)-28-36/37-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi