« Takaisin hakulomakkeelle  
SYKLOFOSFAMIDIICSC: 0689 (Huhtikuu 2017)
2-bis(2-Kloorietyyli)amino
N,N-bis(2-Kloorietyyli)tetrahydro-2H-1,3,2-oksatsafosforiini-2-amiini-2-oksidi
CAS #: 50-18-0
YK #: 3464
EC Numero: 200-015-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE IMETTÄVIEN NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ripuli. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Myrkyllistä nieltynä
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
Saattaa vahingoittaa verta, luuydintä ja keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
SYKLOFOSFAMIDI ICSC: 0689
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HIENOA VALKOISTA KITEISTÄ JAUHETTA 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja ja typen oksideja. Hajoaa voimakkaiden hapettimien, kosteuden ja valon vaikutuksesta. 

Molekyylikaava: C7H15Cl2N2O2P
Molekyylimassa: 261.1
Sulamislämpötila: 49.5 - 53 °C
Kiehumislämpötila: 336°C
Tiheys: 1.48 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 40 (kohtalainen)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.006 (laskettu)
Leimahduspiste: 113 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.63  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä, virtsarakossa, keskushermostossa ja sydämessä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä, virtsarakossa, keuhkoissa ja luuytimessä. Tämä voi johtaa leukopeniaan, virtsatietulehdukseen ja keuhkofibroosiin. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. Aiheuttaa vakavia lisääntymisvaurioita ihmisille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Monohydraatin CAS No. 6055-19-2.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi