« Takaisin hakulomakkeelle  
1,2,3-TRIKLOORIPROPAANIICSC: 0683 (Marraskuu 2016)
Glyserolitrikloorihydriini
Allyylitrikloridi
CAS #: 96-18-4
YK #: 2810
EC Numero: 202-486-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 73°C:en lämpötilassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa metallien kanssa.  EI avotulta.  Käytä yli 73°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Pistelevä tunne.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Pahoinvointi. Päänsärky. Oksentelu. Ripuli. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää silmiä
Saattaa aiheuttaa syöpää
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Saattaa vahingoittaa maksaa ja munuaisia
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään jauhetuista metalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
1,2,3-TRIKLOORIPROPAANI ICSC: 0683
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. Reagoi kiivaasti joidenkin jauhettujen metallien kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C3H5Cl3 / CH2ClCHClCH2Cl
Molekyylimassa: 147.4
Kiehumislämpötila: 156°C
Sulamislämpötila: -14 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.39
Liukoisuus veteen, g/100ml: 0.18 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.29
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 73 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 304°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.2-12.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.27  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja ylähengitysteille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia maksassa ja munuaisissa korkeina pitoisuuksina. Tämä voi johtaa kudosvaurioihin. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.005 ppm TWA; A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää pohjaveden saastumiseen. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 3 ppm; 18 mg/m³ (8 h) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 108 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 372 ul/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-60-20/21/22; S: 53-45; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi