« Takaisin hakulomakkeelle  
1,2,4-TRIATSOLIICSC: 0682 (Huhtikuu 2007)
Pyrrodiatsoli
1H-1,2,4-Triatsoli
s-Triatsoli
CAS #: 288-88-0
EC Numero: 206-022-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

Ks. PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET. ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
1,2,4-TRIATSOLI ICSC: 0682
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
RUSKEAA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja, ammoniakkia ja syaanivetyä. Reagoi vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C2H3N3
Molekyylimassa: 69.1
Kiehumislämpötila: 260°C
Hajoaa 290 °C:ssa
Sulamislämpötila: 120-121 °C
Tiheys: 640 kg/m³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 125
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.2
Leimahduspiste: 170 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 490°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä nieltynä. Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1750 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-36-63; S: (2)-36/37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi