« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAHYDROTIOFEENIICSC: 0677 (Maaliskuu 1998)
Tetrametyleenisulfidi
Tiolaani
Tiofani
Tiosyklopentaani
CAS #: 110-01-0
YK #: 2412
EC Numero: 203-728-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Pahoinvointi. Huimaus. Sydämentykytykset.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Lepo. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Viileä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
TETRAHYDROTIOFEENI ICSC: 0677
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu rikin oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien, kuten typpihapon kanssa. 

Molekyylikaava: C4H8S
Molekyylimassa: 88.2
Kiehumislämpötila: 119-121°C
Sulamislämpötila: -96.2 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.0
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 2.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.05
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.05
Leimahduspiste: 12 °C
Itsesyttymislämpötila: 200°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.1-12.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 180 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1750 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn; R: 11-20/21/22-36/38-52/53; S: (2)-16-23-36/37-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi