« Takaisin hakulomakkeelle  
PROPARGYYLIALKOHOLIICSC: 0673 (Marraskuu 1997)
2-Propyn-1-oli
CAS #: 107-19-7
YK #: 2929
EC Numero: 203-471-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 33°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 33°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. 
Silmät Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
PROPARGYYLIALKOHOLI ICSC: 0673
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua kuumuuden, hapettimien, peroksidien ja valon vaikutuksesta. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Syövyttää monia muoveja. 

Molekyylikaava: C3H4O / CHCCH2OH
Molekyylimassa: 56.1
Kiehumislämpötila: 114°C
Sulamislämpötila: -48 - -52 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.97
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.54
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.93
Leimahduspiste: 33 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.4-70 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Höyry on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; (iho).
MAK: 4.7 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Höyryt ovat inhiboimattomia ja voivat muodostaa polymeerejä, jotka tukkivat kaasusäiliöiden venttiilit ja tuuletusaukot. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 2.3 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 3 ppm; 7 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 20 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 16 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 10-23/24/25-34-51/53; S: (1/2)-26-28-36-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi