« Takaisin hakulomakkeelle  
KALIUMSYANIDIICSC: 0671 (Toukokuu 2018)
Syaanivetyhappo, kaliumsuola
CAS #: 151-50-8
YK #: 1680
EC Numero: 205-792-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kehittää syttyvää kaasua veden tai kosteuden kanssa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        EI vettä sisältäviä aineita. EI vettä. EI hiilidioksidia. Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Pahoinvointi. Huimaus. Uneliaisuus. Kurkkukipu. Päänsärky. Sekavuus. Heikkous. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Raitis ilma, lepo. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 
Silmät Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Hapen antamista voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Lakaise valunut aine kannellisiin kuiviin, suljettaviin, merkittyihin astioihin. Neutraloi loput varovasti natriumhypokloriittiliuoksella. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxicenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, hapoista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta, hiilidioksidista ja vettä sisältävistä tuotteista. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
KALIUMSYANIDI ICSC: 0671
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ TAI KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. KUIVANA HAJUTONTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa nopeasti kosketuksessa happojen kanssa. Hajoaa hitaasti kosketuksessa veden tai kosteuden kanssa. Tämä muodostaa syaanivetyä (ks. ICSC 0492). Tämä muodostaa myrkytysvaaran. Liuos vedessä on keskivahva emäs. 

Molekyylikaava: KCN
Molekyylimassa: 65.1
Kiehumislämpötila: 1625°C
Sulamislämpötila: 634 °C
Tiheys: 1.52 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/l 25 °C:ssa: 716 (vapaasti liukeneva) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia soluhengitykseen. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia kilpirauhasessa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (kattoarvo): 5 mg/m3 STEL; (iho).
EU-OEL: 1 mg/m3 TWA; 5 mg/m3 STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Älä koskaan työskentele yksin tilassa, jossa syaanivetyaltistus on mahdollista.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (syanidit, CN): 1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (syanidit, CN): 5 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi