« Takaisin hakulomakkeelle  
NAFTALEENIICSC: 0667 (Kesäkuu 2015)
Nafteeni
CAS #: 91-20-3
YK #: 1334 (kiinteä) YK #: 2304 (sulatettu)
EC Numero: 202-049-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 80°C:en lämpötilassa. Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Heikkous. Hikoilu. Pahoinvointi. Oksentelu. Lisäksi ks. Nieleminen.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Hikoilu. Päänsärky. Kuume. Keltatauti. Heikkous. Tumma virtsa. Oireet voivat viivästyä.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAROITUS
Syttyvä kiinteä aine
Haitallista nieltynä
Voi olla haitallista joutuessaan iholle
Epäillään aiheuttavan syöpää
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
NAFTALEENI ICSC: 0667
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu ärsyttäviä ja myrkyllisiä kaasuja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C10H8
Molekyylimassa: 128.18
Kiehumislämpötila: 218°C
Härmistyy huoneenlämpötilassa
Sulamislämpötila: 80 °C
Tiheys: 1.16 g/cm³
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 11
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.42
Leimahduspiste: 80 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 540°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9-5.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.35  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa verisolujen vahingoittumiseen (hemolyysi). Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Nieleminen voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa krooniseen hemolyyttiseen anemiaan. Aineella voi olla vaikutuksia silmissä. Tämä voi johtaa kaihin kehittymiseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
EU-OEL: 50 mg/m3, 10 ppm TWA.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 5 mg/m³ (8 h).
HTP: 2 ppm; 10 mg/m³ (15 min).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: ei ole asetettu. Raskaana olevien ei tule altistua naftaleenille, ts. virtsan naftolipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 7 µg/l (tupakoimattomat) tai 30 µg/l (tupakoivat).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 490 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2500 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2000 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,11 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 2,16 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-40-50/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-46-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi