« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLI-ISOBUTYYLIKARBINOLIICSC: 0665 (Syyskuu 1997)
4-Dimetyylibutan-2-oli
4-Metyyli-2-pentanoli
Metyyliamyylialkoholi
CAS #: 108-11-2
YK #: 2053
EC Numero: 203-551-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 41°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 41°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Erillään vahvoista hapettimista. Viileä. 
PAKKAUS
 
METYYLI-ISOBUTYYLIKARBINOLI ICSC: 0665
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H14O / CH3HCOHCH2CH(CH3)2
Molekyylimassa: 102.2
Kiehumislämpötila: 132°C
Sulamislämpötila: -90 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.82
Liukoisuus veteen, g/100ml: 2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5
Leimahduspiste: 41 °C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.0-5.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.43  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 20 ppm TWA; 40 ppm STEL.
MAK: 85 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 25 ppm; 110 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 40 ppm; 170 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2590 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3560 ul/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 10-37; S: (2)-24/25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi