« Takaisin hakulomakkeelle  
HEKSYLEENIGLYKOLIICSC: 0660 (Elokuu 2003)
2-Metyyli-2,4-pentaanidioli
2,4-Dihydroksi-2-metyylipentaani
CAS #: 107-41-5
EC Numero: 203-489-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 96°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 96°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
HEKSYLEENIGLYKOLI ICSC: 0660
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. 

Molekyylikaava: C6H14O2 / (CH3)2COHCH2CHOHCH3
Molekyylimassa: 118.2
Kiehumislämpötila: 198°C
Sulamislämpötila: -50 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.92
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 6.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1
Leimahduspiste: 96 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 306°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.2-8.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.58  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (höyry ja aerosoli): 25 ppm TWA.
TLV: (höyry): 50 ppm STEL.
TLV: (hengittyvä aerosoli): 10 mg/m3 STEL.
MAK: 49 mg/m3; 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 25 ppm; 120 mg/m³ (8 h).
HTP: 40 ppm; 200 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3700 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 8560 ul/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 10700 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36/38; S: (2) 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi