« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOORITRIFLUORIDIICSC: 0656 (Syyskuu 1997)
Kloorifluoridi
CAS #: 7790-91-2
YK #: 1749
EC Numero: 232-230-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden tai orgaanisten aineiden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin veden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Vakavat ihon palovammat. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja. Näönmenetys.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus ERITYISEN SUOSITELTAVA (TEHOKAS KLOORITRIFLUORIDIA VASTAAN), paineilmahengityslaite Tuuletus. Sulje kaasun vuotokohta, jos mahdollista. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 5.1 ja 8 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Kuiva. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon ja palavien aineiden kanssa. 
KLOORITRIFLUORIDI ICSC: 0656
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
LÄHES VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 220 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen klooria ja fluoriyhdisteitä. Reagoi kiivaasti veden ja lasin kanssa. Reagoi kaikkien muovilaatujen, kumin ja hartsin, paitsi korkeasti fluorattuja polymeerejä kanssa. Useimmat palavat materiaalit syttyvät spontaanisti kosketuksessa tämän aineen kanssa. Reagoi kiivaasti hapettuvien materiaalien, metallien ja metallioksidien kanssa. Joutuessaan kosketuksiin orgaanisten materiaalien aiheuttaa räjähdyksen. Joutuessaan kosketuksiin happojen aiheuttaa erittäin myrkyllisten huurujen vapautumisen. 

Molekyylikaava: ClF3
Molekyylimassa: 92.5
Kiehumislämpötila: 12°C
Sulamislämpötila: -76 °C
Liukoisuus veteen: reaktio
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.18  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Laitteet, jotka ovat sisältäneet klooritrifluoridia, tulee huuhdella inertillä kaasulla.
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
Vettä EI saa suihkuttaa vuotavalle säiliölle (syöpymisvaaran vuoksi).
Ks. ICSC 0283. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 0.38 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 1 tunnin kokeessa: 299 ppm.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi