« Takaisin hakulomakkeelle  
METAKRYYLINITRIILIICSC: 0652 (Lokakuu 2005)
Metyyliakryylinitriili
2-Metyyli-2-propeeninitriili
2-Syanopropeeni
Isopropenyylinitriili
CAS #: 126-98-7
YK #: 3079 (stabiloitu)
EC Numero: 204-817-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa. Käytä kuivaa jauhetta. Käytä hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Sekavuus. Heikkous. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Käytä suojakäsineitä oksetettaessa. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Hapen antamista voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Paloturvallinen tila. Viileä. Säilytä pimeässä. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
METAKRYYLINITRIILI ICSC: 0652
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne saattavat polymeroitua ja tukkia venttiilejä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi kiivaasti polymeroitua happojen, emästen ja valon vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Aine voi polymeroitua kuumentuessaan. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, sisältäen syanideja ja typen oksideja. 

Molekyylikaava: C4H5N
Molekyylimassa: 67.1
Kiehumislämpötila: 90.3°C
Sulamislämpötila: -35.8 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: kohtalainen
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 8.66
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.17
Leimahduspiste: 1.1 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2-6.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.68  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia soluhengitykseen. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Kaupallisessa tuotteessa on stabilointiaineena 50 ppm hydrokinonimonoetyylieetteriä.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Käytä samoja vastalääkkeitä kuin syanidimyrkytyksessä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 2.8 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 2 ppm; 5.5 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 120 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 2080 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 328 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 12.5 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T; R: 11-23/24/25-43; S: (1/2)-9-16-18-29-45; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi