« Takaisin hakulomakkeelle  
DIASETONIALKOHOLIICSC: 0647 (Huhtikuu 2005)
4-Hydroksi-4-metyylipentan-2-oni
2-Pentanoni, 4-hydroksi-4-metyyli-
4-Hydroksi-2-keto-4-metyylipentaani
4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni
CAS #: 123-42-2
YK #: 1148
EC Numero: 204-626-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Ks. Huomautukset.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 58°C:en lämpötilassa. Ks. Huomautukset.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 58°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kuiva iho. VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Peitä valunut aine reagoimattomalla imeytysaineella. Kokoa loput varovasti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään hapoista, emäksistä, amiineista ja hapettimista. 
PAKKAUS
 
DIASETONIALKOHOLI ICSC: 0647
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan tai kosketuksissa happojen, emästen ja amiinien kanssa. Tämä muodostaa asetonia ja mesityylialkoholia. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: C6H12O2 / (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Molekyylimassa: 116.2
Kiehumislämpötila: 169-171°C
Sulamislämpötila: -47 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.93
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.108
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0048
Leimahduspiste: 58 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 640°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-6.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.14 - 1.03 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA.
MAK: 96 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämä kortti pätee vain puhtaalle aineelle.
Tekninen tuote voi sisältää jopa 5 % asetonia (ks. ICSC 0087), tehden aineen erittäin helposti syttyväksi.
Muita YK-numeroita on tekniselle tuotteelle: YK vaaraluokka 3, pakkausryhmä II. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 240 mg/m³ (8 h).
HTP: 75 ppm; 360 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2520 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 13500 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36; S: (2)-24/25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi