« Takaisin hakulomakkeelle  
2-KLOORIPROPIONIHAPPOICSC: 0644 (Huhtikuu 2006)
Propaanihappo, 2-kloori-
2-Klooripropaanihappo
alfa-Klooripropionihappo
CAS #: 598-78-7
YK #: 2511
EC Numero: 209-952-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin muovisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warn
VAARA
Haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja vaurioittaa silmiä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä, vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
2-KLOORIPROPIONIHAPPO ICSC: 0644
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. Reagoi kiivaasti vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Aine on keskivahva happo. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: C3H5ClO2 / CH3CHClCOOH
Molekyylimassa: 108.5
Kiehumislämpötila: 186°C
Sulamislämpötila: -12 °C
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.10
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.75
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.001
Leimahduspiste: 106 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 500°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.7-14.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.76  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 500 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 22-35; S: (1/2)-23-26-28-36-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi