« Takaisin hakulomakkeelle  
KALSIUMHYPOKLORIITTIICSC: 0638 (Lokakuu 2005)
Hypokloorihappo, kalsiumsuola
Kalsiumoksikloridi
CAS #: 7778-54-3
YK #: 1748
EC Numero: 231-908-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa happojen, palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.    EI jauhetta. Käytä runsaasti vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Kurkkukipu. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, kasvosuoja ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin ilmatiiviisiin, kuiviin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KALSIUMHYPOKLORIITTI ICSC: 0638
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa nopeasti yli 175 °C:ssa . Hajoaa nopeasti kosketuksessa happojen kanssa. Tämä muodostaa klooria ja happea. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Liuos vedessä on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti ammoniakin, amiinien, typpiyhdisteiden ja monien muiden aineiden kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Syövyttää muoveja. 

Molekyylikaava: Ca(ClO)2
Molekyylimassa: 143.0
Hajoaa 100 °C:ssa
Tiheys: 2.35 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 21  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Hajoamistuotteiden hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 850 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.049-0.21 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.07-0.11 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, C, N; R: 8-22-31-34-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi