« Takaisin hakulomakkeelle  
BUTYLEENIOKSIDI (STABILOITU)ICSC: 0636 (Huhtikuu 2017)
1,2-Buteenioksidi
1,2-Epoksibutaani
Etyylioksiraani
CAS #: 106-88-7
YK #: 3022
EC Numero: 203-438-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa hapettavien aineiden, happojen tai metallikloridien kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Päänsärky. Uneliaisuus.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
BUTYLEENIOKSIDI (STABILOITU) ICSC: 0636
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne saattavat polymeroitua ja tukkia venttiilejä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua kosketuksissa happojen, emästen, tinan, alumiinin ja rautakloridien kanssa. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: C4H8O
Molekyylimassa: 72.1
Kiehumislämpötila: 63.3°C
Sulamislämpötila: -150 °C
Tiheys: 0.83 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 5.9 (kohtalainen)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 18.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.3
Leimahduspiste: -22 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 370°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.7-19
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.68  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, hengityselimille ja iholle. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 500 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 6300 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2100 ul/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn; R: 11-20/21/22-36/37/38-40-52/53; S: (2)-9-16-29-36/37-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi