« Takaisin hakulomakkeelle  
BISFENOLI AICSC: 0634 (Kesäkuu 2011)
4,4'-(1-Metyylietyylideeni)bisfenoli
4,4'-Isopropylideenidifenoli
CAS #: 80-05-7
EC Numero: 201-245-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

Ks. PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET. ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään happoanhydrideistä, happoklorideista, vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
BISFENOLI A ICSC: 0634
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEITÄ HIUTALEITA TAI JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi voimakkaasti happoanhydridien, happokloridien ja vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa lämpöä ja paineen noususta johtuvan räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C15H16O2 / (CH3)2C(C6H4OH)2
Molekyylimassa: 228.3
Kiehumislämpötila 1.7kPa:ssa: 250-252°C
Sulamislämpötila: 150-157 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2 (25°C)
Liukoisuus veteen, g/100ml: 0.03 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: (merkityksetön)
Leimahduspiste: 227 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 510-570°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.32  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on lievästi ärsyttävää hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen ja valoherkkyyttä. Aineella voi olla vaikutuksia ylähengitysteissä. Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 5 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(1); valoherkistävyys (SP); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: (hengittyvä jae): 2 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aine imeytyy iholta, mutta siitä aiheutuneita myrkyllisiä vaikutuksia ei ole raportoitu kirjallisuudessa (2011). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3250 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3 ml/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 37-41-43-52-62; S: (2)-26-36/37-39-46-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi