« Takaisin hakulomakkeelle  
AMITROLIICSC: 0631 (Kesäkuu 2011)
1,2,4-Triatsoli-3-amiini
3-Amino-1H-1,2,4-triatsoli
Aminotriatsoli
CAS #: 61-82-5
YK #: 3077
EC Numero: 200-521-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava jauhemaisena. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä pölyn ja aerosolin hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin, muovisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Vahingoittaa kilpirauhasta pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään vahvoista hapoista, vahvoista hapettimista, happoanhydrideistä ja happoklorideista. ÄLÄ säilytä tai kuljeta astioissa, jotka on tehty raudasta, alumiinista tai kuparista ja sen seoksista. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
AMITROLI ICSC: 0631
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTTOMIA VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä typen oksidien huuruja. Aine on heikko emäs. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen, voimakkaiden hapettimien, happokloridien ja happoanhydridien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C2H4N4
Molekyylimassa: 84.1
Hajoaa kuumennettaessa
Sulamislämpötila: 159 °C
Liukoisuus veteen, g/l 25 °C:ssa: 280
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.97
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.14 (20°C)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.9
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: (merkityksetön) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 mg/m3, TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: (hengittyvä jae): 0.2 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 0.2 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.2 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1100 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2100 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 30 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 48/22-63-51/53; S: (2)-13-36/37-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi