« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIAKRYLAATTIICSC: 0625 (Marraskuu 2003)
Akryylihappo, metyyliesteri
Metyyli-2-propenoaatti
2-Propenoehappo, metyyliesteri
CAS #: 96-33-3
YK #: 1919
EC Numero: 202-500-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Ks. Kemialliset vaarat. Jäähdytetty. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
METYYLIAKRYLAATTI ICSC: 0625
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne saattavat polymeroitua ja tukkia venttiilejä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi spontaanisti polymeroitua lämmetessään, valon vaikutuksesta ja kosketuksissa peroksidien kanssa. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen, vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C4H6O2 / CH2=CHCOOCH3
Molekyylimassa: 86.1
Kiehumislämpötila: 80.5°C
Sulamislämpötila: -76.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.95
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 6
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 9.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.18
Leimahduspiste: -2.8 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 468°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.8-25
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; (iho); (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 7.1 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 18 mg/m3, 5 ppm TWA; 36 mg/m3, 10 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 7 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 5 ppm; 18 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 277 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1350 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1243 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn; R: 11-20/21/22-36/37/38-43; S: (2)-9-25-26-33-36/37-43; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi