« Takaisin hakulomakkeelle  
GLYSEROLIICSC: 0624 (Huhtikuu 2006)
Glyseriini
1,2,3-Propaanitrioli
1,2,3-Trihydroksipropaani
CAS #: 56-81-5
EC Numero: 200-289-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
GLYSEROLI ICSC: 0624
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HYGROSKOOPPINEN VISKOOSINEN VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa syövyttäviä akroleiinihuuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C3H8O3 / CH2OH-CHOH-CH2OH
Molekyylimassa: 92.1
Kiehumislämpötila: 290°C
Sulamislämpötila: 18 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.26
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.01
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.2
Leimahduspiste: 176 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 393°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.6-11.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.76  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 200 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: : luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 12600 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 1 tunnin kokeessa: >570 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >10 gm/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi