« Takaisin hakulomakkeelle  
FENITROTIONIICSC: 0622 (Toukokuu 2018)
O,O-Dimetyyli O-4-nitro-m-tolyylifosforotioaatti
O,O-Dimetyyli O-(3-metyyli-4-nitrofenyyli)fosforotioaatti
O,O-Dimetyyli O-4-nitro-m-tolyylitiofosfaatti
CAS #: 122-14-5
YK #: 3018
EC Numero: 204-524-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Silmäterän supistuminen. Voimakas syljeneritys. Kyynelvuoto. Virtsaaminen. Ripuli. Vaikeutunut hengitys. Lihaskouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Sekavuus. Oksentelu. Heikkous. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxicenviro;aqua
VAARA
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
FENITROTIONI ICSC: 0622
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
RUSKEA-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja, fosforin oksideja ja rikin oksideja. 

Molekyylikaava: C9H12NO5PS
Molekyylimassa: 277.25
Hajoaa 140-145 °C:ssa
Sulamislämpötila: 0.3 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.018
Leimahduspiste: 157 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.27  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa kouristuksiin, hengitysvajeeseen ja kuolemaan. Koliiniesteraasin inhibitio. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Koliiniesteraasi-inhibiittori. Kumulatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. Ks. Välittömät vaarat/Oireet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää äyriäisiin ja mehiläisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 250 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 1002 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 378 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1250 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1.3-6 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-50/53; S: (2)-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi