« Takaisin hakulomakkeelle  
DIETYLEENIGLYKOLIICSC: 0619 (Marraskuu 2007)
Etyleenidiglykoli
2,2'-Dihydroksietyylieetteri
3-Oksipentaani-1,5-dioli
2,2'-Oksidietanoli
2,2'-Oksibisetanoli
CAS #: 111-46-6
EC Numero: 203-872-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Huimaus. Uneliaisuus. Sekavuus. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Vahingoittaa munuaisia nieltynä
Voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
DIETYLEENIGLYKOLI ICSC: 0619
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON VÄRITÖN VISKOOSINEN HYGROSKOOPPINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C4H10O3 / (CH2CH2OH)2O
Molekyylimassa: 106.1
Kiehumislämpötila: 245°C
Sulamislämpötila: -6.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.12
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 2.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Leimahduspiste: 124 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 229°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.6-10.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.47  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa munuaisvikaan. Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa. Nieleminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 44 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, luonnonkumi, neopreeni, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, fluorikumi sekä erilaiset monikerrosmateriaalit: fluorikumi/butyylikumi, polyeteeni/polyamidi/polyeteeni ja polyeteeni/eteenivinyylialkoholi/polyeteeni.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 12600-15600 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 11900 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 32000-75000 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 84000 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22; S: (2)-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi