« Takaisin hakulomakkeelle  
DIETANOLIAMIINIICSC: 0618 (Lokakuu 2002)
2,2'-Iminodietanoli
DEA
2,2'-Dihydroksidietyyliamiini
CAS #: 111-42-2
EC Numero: 203-868-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . Lepo. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja hapoista. Kuiva. 
PAKKAUS
 
DIETANOLIAMIINI ICSC: 0618
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ TAI VÄRITÖN, VISKOOSINEN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Liuos vedessä on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. Syövyttää kuparia, sinkkiä, alumiinia ja niiden seoksia. 

Molekyylikaava: C4H11NO2 / (CH2CH2OH)2NH
Molekyylimassa: 105.2
Kiehumislämpötila: 269°C
Sulamislämpötila: 28 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.09 (neste)
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.65
Leimahduspiste: 134 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 662°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.7-9.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.43  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 mg/m3, TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: (hengittyvä jae): 1 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(1); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.46 ppm; 2 mg/m³ (8 h) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 710 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 12200 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (48 h) = 55 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-38-41-48/22; S: (2)-26-36/37/39-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi