« Takaisin hakulomakkeelle  
KSENONICSC: 0609 (Marraskuu 2007)
CAS #: 7440-63-3
YK #: 2036
EC Numero: 231-172-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus Päänsärky. Tukehtuminen.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gas
VAROITUS
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
KSENON ICSC: 0609
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HAJUTON PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Ei tietoa. 

Molekyylikaava: Xe
Atomimassa: 131.3
Kiehumislämpötila: -108.1°C
Sulamislämpötila: -111.8 °C
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.6 (erittäin huono)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Tukehtuminen. Neste voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Toinen YK-numero 2591; ksenon, jäähdyttämällä nesteytetty, vaaraluokka 2.2. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi