« Takaisin hakulomakkeelle  
KSYLENOLI (ISOMEERIEN SEOS)ICSC: 0601 (Helmikuu 2000)
Dimetyylifenoli
Hydroksidimetyylibentseeni
CAS #: 1300-71-6
YK #: 2261
EC Numero: 215-089-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Polttava tunne. Punoitus. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Huimaus. Päänsärky. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Lepo. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, happoanhydrideistä, happoklorideista, emäksistä ja hapettimista. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
KSYLENOLI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 0601
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN-KELTAINEN NESTE TAI KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi happoanhydridien, happokloridien, emästen ja hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C8H10O / (CH3)2C6H3OH
Molekyylimassa: 122.2
Kiehumislämpötila: 203-225°C
Sulamislämpötila: 25-75 °C
Tiheys: 1.02-1.13 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 4-8
Höyrynpaine, Pa ? °C:ssa: 0.5-37
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.2
Leimahduspiste: 61-95 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 599°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.4-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.23/2.36  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. Syövyttävää nieltynä. Aine on ärsyttävää hengityselimille. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 1 ppm TWA; (DSEN) A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
Terveysvaikutukset voivat olla samankaltaisia kuin fenolin ja vastaavanlaisten yhdisteiden.
Ks. ICSC 0070.
Tämän kortin suositukset koskevat myös 3,4-ksylenolia (CAS 95-65-8), 2,5-ksylenolia (CAS 95-87-4), 2,4-ksylenolia (CAS 105-67-9), 2,3-ksylenolia (CAS 526-75-0) ja 2,6-ksylenolia (CAS 576-26-1). 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (24 h)= 150 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 24/25-34-51/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi