« Takaisin hakulomakkeelle  
VINYYLIBROMIDIICSC: 0597 (Huhtikuu 2017)
Bromieteeni
Bromietyleeni
Monobromietyleeni
CAS #: 593-60-2
YK #: 1085
EC Numero: 209-800-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Koordinaatiohäiriö. Uneliaisuus Pahoinvointi. Oksentelu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Poista höyryt hienolla vesisumulla. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Saattaa aiheuttaa syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään hapettimista. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
 
VINYYLIBROMIDI ICSC: 0597
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU TAI PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja. Aine polymeroituu kuumuuden ja valon vaikutuksesta. 

Molekyylikaava: C2H3Br / CH2=CHBr
Molekyylimassa: 106.96
Kiehumislämpötila: 15.6°C
Sulamislämpötila: -139.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.49
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 119
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 530°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 9-15
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.57  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 ppm TWA; A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
EU-OEL: 4.4 mg/m3, 1 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 4.4 mg/m³ (8 h) (sitova raja-arvo, kaikki työt).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 500 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T; R: 45-12; S: 53-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi