« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIMETYYLIBORAATTIICSC: 0593 (Kesäkuu 2012)
Metyyliboraatti
Trimetoksiboriini
Boorihappo, trimetyyliesteri
CAS #: 121-43-7
YK #: 2416
EC Numero: 204-468-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Polttava tunne.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Ks. Huomautukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain alhaisen kiehumispisteen orgaanisille höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warn
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Haitallista joutuessaan iholle
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Kuiva. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
TRIMETYYLIBORAATTI ICSC: 0593
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen boorin oksideja. Reagoi hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi veden, kostean ilman ja vahvojen happojen kanssa. Tämä muodostaa erittäin syttyvää metanolia ja boorihappoa. 

Molekyylikaava: C3H9BO3 / B(OCH3)3
Molekyylimassa: 103.9
Kiehumislämpötila: 68°C
Sulamislämpötila: -29 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.915
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 18
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.6
Leimahduspiste: - 7 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.9  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa päänsärkyyn, huimaukseen ja toimintavajeisiin. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa. Ks. Lisää ICSC 0057 ja ICSC 0991. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Ks. ICSC 0057 ja 0991. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (boraatit, B): 0.5 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6140 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1980 ul/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 10-21; S: (2)-23-25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi