« Takaisin hakulomakkeelle  
2,3,4-TRIKLOORIFENOLIICSC: 0588 (Toukokuu 2010)
Fenoli, 2,3,4-trikloori-
1-Hydroksi-2,3,4-triklooribentseeni
CAS #: 15950-66-0
YK #: 2020
EC Numero: 240-083-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 62°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 62°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

Ks. Huomautukset. ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
2,3,4-TRIKLOORIFENOLI ICSC: 0588
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN JAUHE TAI NEULASIA, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi hapettimien, happoanhydridien ja happokloridien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H3Cl3O
Molekyylimassa: 197.5
Härmistyminen
Sulamislämpötila: 79-81 °C
Tiheys: 1.5 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.8
Leimahduspiste: 62 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
Tästä isomeerista ei ole tietoja saatavilla, mutta trikloorifenolien seos voi ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä.
Nämä aineet voivat aiheuttaa akuutteja aineenvaihdunnallisia vaikutuksia vaurioittaen useita elimiä etenkin keskushermostoa.
Jotkin tekniset tuotteet saattavat sisältää erittäin myrkyllisiä epäpuhtauksia, kuten polykloorattuja dibentso-p-dioksiineja ja -furaaneja.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1,1 mg/l ja vesikirpulle EC50 (24 h) = 2,24 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi