« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIKLOORIFONIICSC: 0585 (Elokuu 1997)
Dimetyyli-2,2,2-trikloori-1-hydroksietyylifosfonaatti
Triklorfeeni
Klorofossi
(2,2,2-Trikloori-1-hydroksyetyyli)-fosfonihappo, dimetyyliesteri
CAS #: 52-68-6
YK #: 2783
EC Numero: 200-149-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Hikoilu. Pahoinvointi. Oksentelu. Huimaus. Silmäterän supistuminen, lihaskouristus, voimakas syljeneritys. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Tajuttomuus. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Silmäterän supistuminen. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Silmäterän supistuminen. Lihaskouristuksia. Voimakas syljeneritys. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
TRIKLOORIFONI ICSC: 0585
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen ja emästen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Syövyttää monia metalleja. 

Molekyylikaava: C4H8Cl3O4P
Molekyylimassa: 257.4
Sulamislämpötila: 83-84 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.73
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 15.4
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <0.01
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.48  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa koliiniesteraasin inhibition vaikutuksesta. Tämä voi johtaa kouristuksiin, hengitysvajeeseen ja kuolemaan. Koliiniesteraasin inhibitio. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa. Koliiniesteraasi-inhibiittori. Kumulatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. Ks. Välittömät vaarat/Oireet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 0.1 mg/m3, TWA; (DSEN) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää mehiläisiin ja kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Oireet myrkytyksestä ilmaantuvat vasta muutamien tuntien kuluttua.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Tämän kortin suositukset koskevat vain puhdasta ainetta.
Kaupalliset tuotteet ovat yleensä seoksia, jotka sisältävät epäpuhtauksia, liuottimia tai muita aineita, jotka vaikuttavat aineen myrkyllisyyteen ja fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,5 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 250-438 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 2000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 550 ug/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.0081 ppm.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-43-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi