« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIBUTYYLIFOSFAATTIICSC: 0584 (Lokakuu 2005)
Tri-n-butyylifosfaatti
Fosforihappo, tributyyliesteri
CAS #: 126-73-8
EC Numero: 204-800-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin ei-muovisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään emäksistä ja vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
TRIBUTYYLIFOSFAATTI ICSC: 0584
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HAJUTON VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja. Reagoi lämpimän veden kanssa. Tämä muodostaa syövyttävää fosforihappoa ja butanolia. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. Reagoi emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C12H27O4P / (C4H9)3PO4
Molekyylimassa: 266.3
Hajoaa 289 °C:ssa
Sulamislämpötila: <-80 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.15
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.2
Leimahduspiste: 146 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: >482°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.0  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia virtsarakossa. Tämä voi johtaa kudosvammoihin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3, TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: 11 mg/m3, 1 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,2 ppm; 2,5 mg/m³ (8 h).
HTP: 0,4 ppm; 5 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1390 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >3100 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 5-11 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 3,7 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-38-40; S: (2)-36/37-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi